งานวิจัย การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน


การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญและต้องการใช้เพิ่มขึ้นทุกปีแต่มีใช้ไม่เพียงพอและมีแนวโน้มจะหมดไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะหาแหล่งพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหาและให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า เช่น เทอร์โมอิเล็กทริกและพิโซอิเล็กทริก อย่างไรก็ตามเมื่อผลิตไฟฟ้าได้ต้องมีระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ทดแทนหรือสำรองไว้ในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกผลิตไฟฟ้าจากแหล่งความร้อนเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งพัฒนาก้อนเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยวิธีอัดร้อนเป็นต้นน้ำทำขั้วไฟฟ้าและวัสดุฐานรองด้วยเทคโนโลยีฟิล์มบางเพื่อให้ได้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกที่มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงเป็นกลางน้ำและนำไปประยุกต์ใช้บล็อกปูพื้นเทอร์โมอิเล็กทริกเป็นปลายน้ำพิโซอิเล็กทริกผลิตไฟฟ้าจากการสั่นสะเทือนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นซึ่งพัฒนาวัสดุโซอิเล็กทริกด้วยวิธีหล่อเทปเป็นต้นน้ำทำขั้วไฟฟ้าและวัสดุฐานรองด้วยเทคโนโลยีฟิล์มบางเพื่อให้ได้อุปกรณ์พิโซอิเล็กทริกที่มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงเป็นกลางน้ำและนำไปประยุกต์ใช้ในระบบแสงสว่างในครัวเรือนและไฟจราจรได้อย่างเหมาะสมเป็นปลายน้ำและยิ่งไปกว่านั้นได้สร้างระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกและพิโซอิเล็กทริกเพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดและเหมาะสมกับชนิดของพลังงานทางเลือกที่สามารถรายงานผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์และมีโอกาสต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
พลังงานทดแทน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, พลังงานทางเลือก

เจ้าของผลงาน
ทศวรรษ สีตะวัน
ครรชิต สิงห์สุข, อาธรณ์ วรอัด, หรรษกร วรรธนะสาร, วาสนา เกษมสินธ์, สันติ ผิวผ่อง, สาคร อินทะชัย, ลฎาภา ศรีพสุดา, สุภาวดี สุวรรณเทน, พงศกร ทองพันธุ์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ทศวรรษ สีตะวัน ,ครรชิต สิงห์สุข, อาธรณ์ วรอัด, หรรษกร วรรธนะสาร, วาสนา เกษมสินธ์, สันติ ผิวผ่อง, สาคร อินทะชัย, ลฎาภา ศรีพสุดา, สุภาวดี สุวรรณเทน เเละ พงศกร ทองพันธุ์ . (2562). การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.