งานวิจัย กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลในเชิงพาณิชย์


กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลในเชิงพาณิชย์

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่มาตรฐานฮาลาล และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงลูกค้ามุสลิมได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยใช้ขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล พื้นที่เป้าหมายในการวิจัย คือ กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา ตรา “นางไรซ์” รวบรวมข้อมูลโดย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตและการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอก ตรา “นางไรซ์” โดยดำเนินการเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลนั้น ช่วยให้เพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่นับถือศาสนาอิสลาม และยังมีโอกาสในการขยายฐานการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายได้ ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มการจัดจำหน่ายของสินค้าท้องถิ่นในวงกว้างมากขึ้น การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานฮาลาลและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นมุสลิม สร้างการรับรู้ในตราผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า ให้ได้การยอมรับในตลาดเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงมียอดขายที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
สาขาเศรษฐศาสตร์
คราม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,มาตรฐานฮาลาล,กลยุทธ์การตลาด

เจ้าของผลงาน
เมธาวี ยีมิน
นันทกาญจน์ เกิดมาลัย, กาญจนาภรณ์ นิลจินดา, นิรมล เนื่องสิทธะ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
เมธาวี ยีมิน ,นันทกาญจน์ เกิดมาลัย, กาญจนาภรณ์ นิลจินดา เเละ นิรมล เนื่องสิทธะ . (2562). กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลในเชิงพาณิชย์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.