งานวิจัย ความสัมพันธ์บางประการเพิ่มเติมของลำดับเพลล์-ลูคัส ลำดับเพลล์ และลำดับเพลล์ที่ปรับปรุงแล้ว


ความสัมพันธ์บางประการเพิ่มเติมของลำดับเพลล์-ลูคัส ลำดับเพลล์ และลำดับเพลล์ที่ปรับปรุงแล้ว

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์บางประการของลำดับเพลล์ ลำดับเพลล์-ลูคัส และลำดับเพลล์ที่ปรับปรุงแล้ว และหาผลรวมอย่างง่ายของลำดับที่ได้มาจากความสัมพันธ์ของลำดับเพลล์ ลำดับเพลล์-ลูคัส และลำดับเพลล์ที่ปรับปรุงแล้ว

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
-
ลำดับเพลล์-ลูคัส, ลำดับเพลล์, ลำดับเพลล์ที่ปรับปรุงแล้ว

เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี สมพงษ์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี สมพงษ์ . (2562). ความสัมพันธ์บางประการเพิ่มเติมของลำดับเพลล์-ลูคัส ลำดับเพลล์ และลำดับเพลล์ที่ปรับปรุงแล้ว. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.