งานวิจัย การใช้ถั่วพืชอาหารสัตว์ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในการเลี้ยงกบนา


การใช้ถั่วพืชอาหารสัตว์ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในการเลี้ยงกบนา

วัตถุประสงค์การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาผลของการใช้ใบถั่วพืชอาหารสัตว์ (ถั่วฮามาต้า ถั่วคาวาลเคด ใบกระถิน และแคบ้าน) ทดแทนการใช้ปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารเลี้ยงกบนา ต่อการให้ผลผลิต คุณลักษณะซาก และต้นทุนการผลิตของกบนา วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใช้กบนาคละเพศ จานวน 90 ตัวต่อทรีทเมนต์ ทดลองเลี้ยงนาน 60 วัน พบว่า สมรรถนะการผลิตของกบนา และองค์ประกอบเคมีในเนื้อกบนา ไม่ต่างกัน (P>0.05) แต่อัตราการรอดตายของกบนา และคุณลักษณะซากของกบนาต่างกัน (P<0.05) ต้นทุนการเลี้ยงกบนา พบว่าส่วนมากเป็นค่าพันธุ์กบ และอาหารกบนามีค่าอยู่ระหว่าง 29.10 – 48.56 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า สามารถใช้ใบถั่วพืชอาหารสัตว์ป่น (ถั่วฮามาต้า ถั่วคาวาลเคด ใบกระถิน และแคบ้าน) ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารเลี้ยงกบนาได้ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตในภาพรวมของกบนา แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องมีการทาการวิจัยต่อยอดในขั้นต่อไป เพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสมของการใช้ใบถั่วพืชอาหารสัตว์ เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนการใช้ปลาป่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและลดต้นทุนการผลิตกบนา

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
กบนา, ถั่วพืชอาหารสัตว์, คุณลักษณะซาก, ปลาป่น, ต้นทุนการผลิต

เจ้าของผลงาน
ทาริกา ทิพอุเทน
สุวิทย์ ทิพอุเทน

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ทาริกา ทิพอุเทน เเละ สุวิทย์ ทิพอุเทน . (2561). การใช้ถั่วพืชอาหารสัตว์ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในการเลี้ยงกบนา. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.