งานวิจัย เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบสั่นขนาดย่อมสำหรับชุมชน


เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบสั่นขนาดย่อมสำหรับชุมชน

เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบสั่นพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยพื้นที่ในการอบแห้งข้าวเปลือกของชุมชน เนื่องจากปัจจุบันการอบแห้งข้าวเปลือกของชุมชนนิยมตากแห้งบนลานและข้างถนนซึ่งการตากแห้งข้าวแบบนี้ใช้พื้นที่เยอะ ใช้เวลาในการตากแห้งหลายวันและต้องเสียเวลาไปกวาด เกลี่ยข้าวเปลือกเพื่อจะให้ข้าวแห้งได้ทั่วถึง อีกประการหนึ่งการตากแห้งข้าวเปลือกกลางแจ้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งไม่แน่นอนในแต่ละวัน ในงานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้น โดยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบสั่นมีส่วนประกอบหลัก คือ ห้องอบแห้ง ห้องกำเนิดอากาศร้อนจากรังสีอินฟราเรด ใช้พัดลมในการพาอากาศร้อน และจะหมุนวนอากาศร้อนปล่อยทิ้งมาใช้ในการอบแห้งอีก การทดสอบใช้ข้าวเปลือกที่ความชื้นเริ่มต้น 20-22 เปอร์เซ็นต์ฐานเปียก ความหนาเบดข้าวเปลือก 1 เซนติเมตร ความเร็วลมของอากาศร้อนที่ 0.5 และ 1.0 เมตรต่อวินาที และ อุณหภูมิของอากาศร้อนที่ใช้ในการอบแห้ง 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ใช้ข้าวเปลือกพันธุ์หอมมะลิ 105 การศึกษาพบว่า การสั่นของข้าวเปลือกทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสัมผัสกับความร้อนได้ดี ทีความเร็วลมของอากาศร้อน 1.0 เมตรต่อวินาที สามารถลดความชื้นของข้าวเปลือกสูงกว่าที่ความเร็วลมของอากาศร้อนที่ 0.5 เมตรต่อวินาที และที่อุณหภูมิของอากาศร้อนที่ใช้ในการอบแห้งสูงๆ สามารถลดความชื้นได้ดีกว่าที่อุณหภูมิต่ำๆ เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งกับอุณหภูมิของข้าวเปลือกมีค่าสูงเป็นผลให้การถ่ายเทความร้อนและมวลความชื้นได้ดี

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาไฟฟ้า)
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ข้าว
ข้าวเปลือก,การอบแห้งแบบสั่น,ชุมชน

เจ้าของผลงาน
สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ . (2561). เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบสั่นขนาดย่อมสำหรับชุมชน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม