งานวิจัย การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวกล้องงอก และข้าวฮางงอกจากจังหวัดสกลนคร


การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวกล้องงอก และข้าวฮางงอกจากจังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ในงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปริมาณโปรตีน สารกาบา สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอก จานวน 5 สายพันธ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าแดง ข้าวมะลิแดง ข้าวก่าน้อย ข้าวหอมทุ่ง และข้าวเหนียวแดง ผลการวิเคราะห์พบว่า สารสกัดข้าวกล้องงอกสายพันธุ์ข้าวหอมทุ่ง มีปริมาณโปรตีนมากที่สุด คือ 8.38% การวิเคราะห์ขนาดโมเลกุลโปรตีนจากสารสกัดข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอกด้วย SDS – PAGE พบว่ามีขนาดโมเลกุลโปรตีนในช่วง 14 – 63 kDa และ 14 – 70 kDa ตามลาดับ ส่วนในการศึกษาปริมาณสารกาบา พบว่าสารสกัดข้าวกล้องงอกสายพันธุ์ข้าวก่าน้อย มีปริมาณสารกาบามากที่สุด คือ 0.16 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักแห้ง (mg / g dry weight) การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด พบว่า สารสกัดข้าวกล้องงอกสายพันธุ์ข้าวมะลิแดง และสารสกัดข้าวฮางงอกสายพันธุ์ข้าวเหนียวแดง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดมากที่สุดเท่ากัน คือ 0.07 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้าหนักแห้ง และการศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่า สารสกัดข้าวฮางงอกสายพันธุ์ข้าวเหนียวแดง มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด คือ มีค่า IC50 เท่ากับ 15.6 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร (μg/μL)

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ข้าว
โปรตีนข้าว,สารกาบา,สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ข้าวฮางงอก

เจ้าของผลงาน
ดร. จินดา จันดาเรือง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ดร. จินดา จันดาเรือง . (2561). การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวกล้องงอก และข้าวฮางงอกจากจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.