งานวิจัย การหารูปแบบที่เหมาะสำรับการขนส่งข้าวฮางงอก:กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีอ.เมืองจ.สกลนคร


การหารูปแบบที่เหมาะสำรับการขนส่งข้าวฮางงอก:กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีอ.เมืองจ.สกลนคร

วัตถุประสงค์งานวิจัยคือเพื่อการศึกษาเส้นทางการขนส่งและเพื่อเปรียบเทียบวิธีการจัด เส้นทางการขนส่งแบบเดิมกับแบบที่นำเสนอ สำหรับการขนส่งข้าวฮางงอก กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร เพื่อการขนส่งที่เหมาะสมและตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการขนส่งให้กับกลุ่มวิสาหกิจอีกด้วย ผู้วิจัยจึง ได้ศึกษาวิธีการกำหนดเส้นทางการขนส่งข้าวฮางงอก ซึ่งเป็นปัญหาแบบ เอ็นพี-ฮาร์ด (NP-Hard) โดยได้ประยุกต์ใช้วิธี Heuristics ได้แก่ Differential Equation (D.E.), Clarke - Wright Heuristic, Nearest Neighbor Heuristic และ Sweep Heuristic มาเปรียบเทียบกับวิธีเดิม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก บ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย พบว่าวิธี Differential Equation (D.E.) สามารถลดระยะทางจากเดิมได้ 63.43% ลดระยะเวลาจากเดิมได้ 3.01% และลดค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ 59.2% วิธี Clarke - Wright Heuristic สามารถลดระยะทางจากเดิมได้ 36.03% ลดระยะเวลาจากเดิมได้ 2.42% และลดค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ 41.5% วิธีNearest Neighbor Heuristic สามารถลดระยะทางจาก เดิมได้ 36.36% ลดระยะเวลาจากเดิมได้ 11.53% และลดค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ 43.45% วิธี Sweep Heuristic สามารถลดระยะทางจากเดิมได้ 53.24% ลดระยะเวลาจากเดิมได้ 38.82% และลดค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ 54.26%

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การขนส่ง, ข้าวฮางงอก, ฮิวริสติกส์

เจ้าของผลงาน
นุจิรา กองทรัพย์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นุจิรา กองทรัพย์ . (2559). การหารูปแบบที่เหมาะสำรับการขนส่งข้าวฮางงอก:กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีอ.เมืองจ.สกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.