งานวิจัย การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1


การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา มนุษย์กับศิลปะการดำเนินชีวิต แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ คหกรรมศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ชีววิทยา และเคมี จำนวน 171 คน วิธีการดำเนินการวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ใช้กระบวนการกลุ่มย่อย ชุดสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์จากชมวิดีทัศน์สูงกว่าบทความ เนื่องจากวิดีทัศน์มีความน่าสนใจ ดึงดูดให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย จากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา พบว่า การทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 15.55 คะแนน นักศึกษาสาขาวิชาเคมี มีคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ มากที่สุด (17.09 คะแนน) และมีความสามารถด้านหลักการมากที่สุด (6.64 คะแนน) และการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.61 คะแนน นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยามีคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ มากที่สุด (19.34 คะแนน) และมีความสามารถด้านเนื้อหามากที่สุด (7.13 คะแนน) จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นโดยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ได้นำแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาประยุกต์ใช้ ให้นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยมีการกำหนดสถานการณ์ปัญหา ที่ให้นักศึกษาได้ระดมความคิด มีแหล่งข้อมูลที่เสาะแสวงหาคำตอบเพื่อใช้แก้ไขปัญหา มีฐานการช่วยเหลือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ให้นักศึกษามีทางเลือกในการหาคำตอบ รวมถึงมีอาจารย์คอยช่วยเหลือกระตุ้นความคิดให้นักศึกษาเลือกและตัดสินใจวิธีการได้คำตอบด้วยตนเอง จากสถานการณ์ปัญหานักศึกษาได้มีการร่วมมือกันแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ นักศึกษาได้ระดมสมอง เกิดการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดกับเพื่อน กล้าแสดงความคิดเห็น และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

ทุนวิจัยสกอ
ครุศาสตร์
-
-
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
การเรียนการสอนแบบร่วมมือ , การคิดวิเคราะห์ , ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

เจ้าของผลงาน
อาจารย์อิชยา จีนะกาญจน์
อาจารย์ลดาวัลย์ มะลิไทย,นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์อิชยา จีนะกาญจน์ ,อาจารย์ลดาวัลย์ มะลิไทย เเละ นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ . (2560). การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อาจารย์อิชยา จีนะกาญจน์. (). การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1. ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี() , .