งานวิจัย การพยากรณ์อุปสงค์ของข้าวฮางงอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


การพยากรณ์อุปสงค์ของข้าวฮางงอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ปัจจุบันการผลิตข้าวฮางงอกมีการผลิตเป็นจำนวนมากและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งในจังหวัดสกลนคร จึงมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกขึ้นในจังหวัดสกลนคร โดยได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานราชการเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีมีปัญหาต่าง ๆ เช่น ผลิตข้าวไม่ทันต่อความต้องการ, การจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากผลิตข้าวฮางงอกตามการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่มีการผลิตเผื่อหรือผลิตไว้ล่วงหน้า เพราะมีความเชื่อว่าทำให้ข้าวเสียรสชาติ โดยมีการจัดเก็บข้าวเปลือกบางส่วนสำหรับผลิตแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงไม่สามารถผลิตสินค้าได้ในช่วงเวลาที่มีความต้องการสินค้ามาก ทำให้เสียโอกาสในการขายสินค้า จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้มีความสนใจในการประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาโดยการศึกษาข้อมูลยอดขายข้าวฮางงอก 3 ปีย้อนหลัง พบว่าเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มวิสาหกิจฯ คือ วิธีการพยากรณ์ตามฤดูกาล โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์ ต่ำที่สุด เท่ากับ 15.61 เปอร์เซ็นต์ และสามารถกำหนดมูลภัณฑ์กันชนของข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล, ข้าวมะลิ 105 และข้าวมะลิแดงได้โดยเฉลี่ยต่อวัน คือ 274.46, 607.43, 549.83 และ 640.55 กิโลกรัมตามลำดับ

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ข้าว
ข้าวฮางงอก, วิธีการพยากรณ์ตามฤดูกาล,มูลภัณฑ์กันชน

เจ้าของผลงาน
ภัทราพล กองทรัพย์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ภัทราพล กองทรัพย์ . (2559). การพยากรณ์อุปสงค์ของข้าวฮางงอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.