งานวิจัย ศึกษาการสัมผัสและรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ศึกษาการสัมผัสและรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสัมผัสและรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาปริมาณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สัมผัสภายในชีวิตประจำวันภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สร้างฐานข้อมูลบริเวณพื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสูงในบริเวณที่เกี่ยวข้องและสร้างแผนผังหรือแปลน (Plan) ในการแสดงข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยข้อมูลปริมาณสนามแม่เหล็กใช้เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic field Detector) ใช้หน่วยในการวัดพื้นที่เป็นตารางเมตรวัดสูงจากพื้น 80 เซนติเมตร พื้นที่เก็บข้อมูลภายในอาคาร ห้องทำงาน ห้องเรียน และบริเวณการใช้ประโยชน์เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 30 วัน ใช้หน่วยในการวัดเป็นมิลลิเกาส์ (mG)โดยพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพื้นที่บริเวณรอบนอกกับภายในอาคารที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่อันตราย มีดังต่อไปนี้ จากการตรวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีบริเวณที่มีระดับความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอันตรายมากที่สุดคือ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ห้องserver(ห้องบริการอินเตอร์เน็ต)สูงสุดที่0.7mG เนื่องจากมีตู้ server (ห้องบริการอินเตอร์เน็ต)ภายในห้องบริเวณสนามหญ้าข้างอาคารเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสาไฟฟ้าแรงสูงสูงสุดที่ 2.53 mGเนื่องจากมีหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณข้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์สูงสุดที่ 2.53 mG เนื่องจากมีหม้อแปลงบริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านมหาวิยาลัยราชภัฏสกลนครสูงสุดที่ 0.8-2.53mG เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน แนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา คือ การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวิธีกำบังหรือหาวัสดุป้องกันในบริเวณที่มีการแผ่ของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาไฟฟ้า)
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
-
การสัมผัส, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เจ้าของผลงาน
อาจารย์กิตติวัฒน์ จีบแก้ว
อาจารย์รณยุทธนนท์พละ,อาจารย์อาจศึก มามีกุล

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์กิตติวัฒน์ จีบแก้ว ,อาจารย์รณยุทธนนท์พละ เเละ อาจารย์อาจศึก มามีกุล . (2557). ศึกษาการสัมผัสและรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.