งานวิจัย การเรียนรู้การให้บริการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดสกลนคร


การเรียนรู้การให้บริการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนรู้การให้บริการ และหลังการเรียนรู้การให้บริการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนรู้การให้บริการและหลังการเรียนรู้การให้บริการของนักเรียน ที่ได้รับการบริการการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การให้บริการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การให้บริการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ที่ได้รับการบริการการเรียนรู้การให้บริการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู 5) พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีทักษะในการเรียนรู้การให้บริการ

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
การเรียนรู้ การให้บริการ (Service Learning), การป้องกันภัยในชีวิต (Safety in Life), การจัดการเรียนรู้ (Learning Management)

เจ้าของผลงาน
ถาดทอง ปานศุภวัชร
กฤษณะ ศรีวิไล

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ถาดทอง ปานศุภวัชร เเละ กฤษณะ ศรีวิไล . (2559). การเรียนรู้การให้บริการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.