งานวิจัย การทดสอบคุณสมบัติทางกลของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของรอยต่อชนอลูมิเนียมผสมเกรด 5083


การทดสอบคุณสมบัติทางกลของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของรอยต่อชนอลูมิเนียมผสมเกรด 5083

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมเสียดทานต่อกลสมบัติรอยต่อชน อลูมิเนียม 5083 ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมนามาใช้ในงานอุตสาหกรรมมากมาย ในปัจจุบันอลูมิเนียม 5083 ได้มีการนามาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะกับงานด้าน อุตสาหกรรม เช่นในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมประกอบเรือ นอกจากนี่ยังมีการพยายาม ใช้อลูมิเนียมเกรดนี้เข้ามาแทนที่วัสดุเหล็ก เนื่องจากอลูมิเนียมมีน้าหนักเบาแต่มีความแข็งแรงใน ระดับหนึ่ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมต่อกลสมบัติของรอยต่อชน ระหว่างอลูมิเนียม โดยทาการเชื่อมเสียดทานตามตัวแปรต่างๆที่ทาการกำหนดไว้ ได้แก่ ความเร็วรอบ ของตัวกวน ความเร็วในการเดินแนวเชื่อม ระยะตำแหน่งตัวกวน และความเอียงของตัวกวน จากนั้น จึงทาการศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมต่อกลสมบัติของรอยต่อโครงสร้างแนวเชื่อมเพื่อทาการ วิเคราะห์ตัวแปร และทาการเปรียบเทียบในแต่ละตัวแปรการเชื่อมเสียดทาน รวมถึงเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างกลสมบัติและโครงสร้างจุลภาค เพื่อทาการวิเคราะห์งานวิจัย จากผลการวิจัยพบว่าที่ความเร็วรอบ 800 rpm ความเร็วเดินแนวเชื่อม 125 mm./min ระยะสอดของตัวกวน 0.1 mm. มุมเอียงของตัวกวน 1 องศา ที่สภาวะนี้พบว่า ได้ค่าแรงดึงที่สูงที่สุด คืออยู่ที่ระดับ 244 MPa

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การเชื่อมเสียดทาน, รอยต่อชน, อลูมิเนียม

เจ้าของผลงาน
อนุวัต สุเพียร
สิทธินัน บุญเลิศ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อนุวัต สุเพียร เเละ สิทธินัน บุญเลิศ . (2559). การทดสอบคุณสมบัติทางกลของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของรอยต่อชนอลูมิเนียมผสมเกรด 5083. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.