งานวิจัย ระบบการกลั่นเอทานอลจากการหมักมันสำปะหลัง ด้วยเครื่องทานาร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์


ระบบการกลั่นเอทานอลจากการหมักมันสำปะหลัง ด้วยเครื่องทานาร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ เปรียบเทียบการหมักมันสำปะหลัง โดยใช้แป้งหมักในท้องถิ่นกับยีสต์ และออกแบบถังหมักที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นเอทานอล และออกแบบชุดกลั่นเอทานอลให้ได้อย่างน้อย 70 % ซึ่งผลการวิจัย พบว่า อุณหภูมิที่พอเหมาะที่ทาให้แป้งสุกพอดีเหมาะสาหรับนาไปทาเอทานอลและน้ำ ส่าที่ดีที่สุดคือ ที่อุณหภูมิ 70 ₒ C และจากการเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลา (วัน) ในการหมักแป้งมัน สำปะหลังกับปริมาณเอทานอลน้าส่า (%) ซึ่งจะพบว่า ในการหมักแป้งมันสำปะหลังที่จะให้ปริมาณเอทานอล น้าส่าได้ดีที่สุดจะต้องใช้ระยะเวลาในการหมักไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ไม่ควรเกิน 45 วัน ระยะเวลาการหมัก แป้งมันสำปะหลังที่ดีที่สุดคือ 45 วัน และปริมาณเอทานอลหลังกลั่นให้เอทานอลบริสุทธิ์ ถึง 79.12 %

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
มันสำปะหลัง
การกลั่นเอทานอล มันสำปะหลัง พลังงานแสงอาทิตย์

เจ้าของผลงาน
อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์
แสนสุรีย์ เชื้อวังคำ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์ เเละ แสนสุรีย์ เชื้อวังคำ . (2559). ระบบการกลั่นเอทานอลจากการหมักมันสำปะหลัง ด้วยเครื่องทานาร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.