งานวิจัย การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งของ probiotic


การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งของ probiotic

ทำการแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากอาหารหมัก 6 ตัวอย่าง โดยใช้อาหาร MRS + 1% CaCO3 ได้เชื้อแบคทีเรียทั้งสิ้น 52 ไอโซเลท โดยศึกษาจากลักษณะรูปร่างและสัณฐานวิทยา เมื่อนำไปศึกษาคุณสมบัติความเป็นโปรไบโอติก พบเชื้อแบคทีเรียตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็น จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ ไอโซเลท ประตูI11 โดยสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีเกลือน้ำดี 3 เปอร์เซ็นต์ ทนต่อสภาวะเป็นกรด pH 2 และมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปลาได้ โดยสามารถยับยั้งก่อโรค Aeromonashydrophilaและเมื่อนำแบคทีเรียสร้างกรดแลคติค ไอโซเลท ประตูI11 ไปจัดจำแนกในระดับสกุล พบว่าเป็น Lactobacillus sp. ในการศึกษาถึงผลของการเสริม Lactobacillus sp. (ประตู I11) ในปลาดุกต่อสมรรถภาพด้านการผลิต เช่น น้ำหนักตัวปลาและน้ำหนักมีชีวิต พบว่า การเสริมอาหารด้วย Lactobacillus sp. (ประตู I11) ทำให้สมรรถภาพด้านน้ำหนักตัวปลาและน้ำหนักมีชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตปลาดุกให้ดีขึ้นจึง ควรเสริมอาหารด้วย Lactobacillus sp. (ประตู I11)

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การแพทย์และสาธารณสุข
แบคทีเรีย, กรดแลคติค , แหล่งโปรไบโอติก

เจ้าของผลงาน
วิศัย พรหมเทพ
สุวภา ยศตะโคตร

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
วิศัย พรหมเทพ เเละ สุวภา ยศตะโคตร . (2555). การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งของ probiotic. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.