งานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อ ความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน


การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อ ความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน

งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองไทยมีขั้นตอนดังนี้(1) ศึกษาสภาพปัญหาและศักยภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร(2)การพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคพื้นเมืองไทยให้เกษตรกรจังหวัดสกลนครโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคพื้นเมืองไทย(3) การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะต่อการเลี้ยงโคพื้นเมืองไทยโดยใช้ฟาร์มเกษตรกรเป็นฐานและ (4) การสะท้อนผลการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองไทย

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงเชิงสรีรวิทยา, ความเครียดจากความร้อน,พฤติกรรมสวัสดิภาพสัตว์,การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการ,สมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทย

เจ้าของผลงาน
หาญชัย อัมภาผล
ปัญญา มหาชัย,ชุมพล ทรงวิชา,ธราดล จิตจักร

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
หาญชัย อัมภาผล ,ปัญญา มหาชัย,ชุมพล ทรงวิชา เเละ ธราดล จิตจักร . (2557). การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อ ความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.