งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์บันได 7 ขั้น สู่ความสำเร็จของกระบวนการแก้หนี้ กรณีศึกษา ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์บันได 7 ขั้น สู่ความสำเร็จของกระบวนการแก้หนี้ กรณีศึกษา ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

การวิจัยเรื่อง การวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์บันได ๗ ขั้นสู่ความสำเร็จของกระบวนการแก้หนี้ กรณีศึกษา ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนครมีความมุ่งหมายในการวิจัยหลายประการดัวยกัน ดังนี้ ประการที่หนึ่งเพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่และวงจรการเป็นหนี้ของชาวตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประการที่เพื่อสร้างยุทธศาสตร์บันได ๗ ขั้นสู่ความสำเร็จของ กระบวนการแก้หนี้ ของประชาชน สำหรับพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหนี้สินของชาวตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประการที่สามเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนก่อนและหลังการใช้ยุทธศาสตร์บันได ๗ ขั้นสู่ความสำเร็จของกระบวนการแก้หนี้ และประการสุดท้ายเพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่สนับสนุนให้การดำเนินยุทธศาสตร์บันได ๗ ขั้นประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งขอบเขตด้านพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย คือ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ขอบเขตด้านประชากรผู้วิจัยได้ใช้ประชาชนในตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จำนวน ๑๐๐ คน เป็นประชากรเป้าหมายในการทำวิจัย สำหรับระยะเวลาในการทำวิจัย ๑ ปี โดยดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๕๒ - มกราคม ๒๕๕๓ โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ,R&D) วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิติศาสตร์
สาขาสังคมวิทยา
มนุษยศาสตร์
1. การพัฒนาศักยภาพ2. การบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนภาย3. ยุทธศาสตร์4. บันได 7 ขั้น 5. ความสำเร็จของกระบวนการแก้หนี้6. หนี้สิน

เจ้าของผลงาน
ปริฉัตร ภูจิตร
ปรีชา ธรรมวินทร

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ปริฉัตร ภูจิตร เเละ ปรีชา ธรรมวินทร . (2553). การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์บันได 7 ขั้น สู่ความสำเร็จของกระบวนการแก้หนี้ กรณีศึกษา ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.