งานวิจัย การพัฒนาระบบการคำนวณแบบขนานสำหรับการคำนวณงานทางด้านวิทยาศาสตร์


การพัฒนาระบบการคำนวณแบบขนานสำหรับการคำนวณงานทางด้านวิทยาศาสตร์

การพัฒนาระบบการคำนวณแบบขนานสาหรับการคำนวณงานทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Development of Parallel Computing System for Scientific Computing) นี้ได้รับการ สนับสนุน ด้านงบประมาณจ ากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบการคำนวณแบบขนานนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง มากต่อ การเรียนการสอนและงานวิจัยทางการคำนวณ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างงานวิจัยทางการ คำนวณและใช้ในด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป โดยงานวิจัย นี้ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโครงการวิจัยนั่นคือ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการคำนวณแบบขนาน 2. เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านการคำนวณ 3. เพื่อรองรับงานวิจัยทางด้านการสร้างตัวแบบและการจาลองสถานการณ์ทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4. เพื่อศึกษาและคิดค้นขั้นตอนวิธีคำนวณแบบใหม่ โดยขอบเขตของงานวิจัยนี้ ผู้ที่จะเข้าใช้ระบบต้องมีรหัสบัญชีผู้ใช้และต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ การใช้ Unix หรือ Linux ขั้นพื้นฐานเนื่องจากระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็น ระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์ ส่วนภาษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถใช้ภาษาซี และภาษาฟอร์แทรน ที่มาจาก คอมไพเลอร์ MPICH 2.0 และ Sun MPI สำหรับแนวทาง ต่อไปของ การวิจัยโครงการพัฒนาระบบการคำนวณแบบขนานสาหรับการ คำนวณงานทางด้านวิทยาศาสตร์นี้ จะ ตระหนักไปในด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ แต่ต้องพิจารณาทั้งทางด้านฮาร์แวร์ที่จะเสื่อมไปตามสภาพ ตามกาลเวลา และทางด้านซอฟแวร์ที่มีการ พัฒนาไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โอเพนซอส (Open Source) ที่เหมาะสม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น ระบบปฏิบัติการที่มีต้นกำเนิดมาจากยูนิกต์ ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับระบบ ไฟฟ้าและ ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบอย่าง สม่ำเสมอในการทดสอบเสถียรภาพของระบบ กับตัวอย่างปัญหา พลศาสตร์ของร่องรอยการไหลแบบ ปั่นป่วนในของไหลที่เป็นชั้นๆ ระบบการคำนวณได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับระบบการคำนวณ แบบขนานที่มีราคาแพง แม้ว่าค่าของ Speedup อาจจะไม่สูงเท่าระบบที่มีราคาแพง แต่ก็พอเพียงต่อ การใช้งานในการประมวลผลการคำนวณทางคณิตศาสตร์

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
การคำนวณแบบขนาน, คณิตศาสตร์

เจ้าของผลงาน
สอาด ม่วงจันทร์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สอาด ม่วงจันทร์ . (2553). การพัฒนาระบบการคำนวณแบบขนานสำหรับการคำนวณงานทางด้านวิทยาศาสตร์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.