งานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร


ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความหลากหลายของเห็ดในป่าดิบแล้งเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ใน ระหว่างปี พ.ศ.2551-2552 โดยวิธีการสุ่มแปลงตัวอย่าง (Releve method) 2. ศึกษาความสัมพันธ์การเกิดของเห็ดโดยธรรมชาติกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่การอนุรักษ์ ป่าไม้จากการศึกษาพบว่า 1. พบว่า ความหลากหลายของเห็ดในป่าดิบแล้งเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ.2552 รวมระยะเวลา 1 ปี พบเห็ดทั้งสิ้น 48 ชนิด ใน 17 วงศ์ 27 สกุล

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
ความหลากหลายของเห็ด/ ป่าดิบแล้ง/ วิถีชีวิต/ ยั่งยืน

เจ้าของผลงาน
นายพิทักษ์ วงษ์ชาลี
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายพิทักษ์ วงษ์ชาลี . (2557). ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.