งานวิจัย การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบการสอน T5 และระบบจัดการเรียนรู้ D4L+P


การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบการสอน T5 และระบบจัดการเรียนรู้ D4L+P

เป้าหมายหลักในการปฏิรูปการศึกษาขั้นสูงของประเทศไทยคือการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยการนำตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงถูกนำมาสู่การจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยศักยภาพของผู้เรียน อย่างไรก็ตามพบว่าการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเป็นการเน้นแค่การจำเนื้อหา โดยเฉพาะในวิชาการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์นอกจากสอนแบบบรรยายแล้วการสอนยังปลูกฝังผู้เรียนว่าข้อความทางคณิตศาสตร์ใดก็ตามถ้ามีการพิสูจน์แล้วให้ยอมรับว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนขาดกระบวนการค้นคว้าอันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำหรับในที่นี้จะอธิบายถึงการผนวกการสอนแบบ T5 สู่การเรียนการสอนรายวิชาการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้นและส่งเสริมกระบวนการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าและการร่วมเรียนรู้

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
D4L+P Learning Management System; Generalization of Learning; Learning Management System; Mathematical Problem Solving; Student-Centered Learning; T5 Model of Learning; Task-Based Learning

เจ้าของผลงาน
สุพรรณีสมพงษ์
สอาด ม่วงจันทร์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุพรรณีสมพงษ์ เเละ สอาด ม่วงจันทร์ . (2553). การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้รูปแบบการสอน T5 และระบบจัดการเรียนรู้ D4L+P. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.