งานวิจัย การพัฒนาเทคนิคโครมาโทกราฟีเพื่อการวิเคราะห์สารต้านการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส หลายชนิดพร้อมกัน


การพัฒนาเทคนิคโครมาโทกราฟีเพื่อการวิเคราะห์สารต้านการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส หลายชนิดพร้อมกัน

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารที่ออกฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส3 ชนิดพร้อมกันด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) สารทั้ง 3 ชนิดที่ทำการวิเคราะห์คือ วิตามินซี (ascorbic acid) อาร์บูติน (arbutin) และกรดโคจิก (kojic acid) ระบบที่ใช้วิเคราะห์คือรีเวอร์เฟส ผลการวิจัยพบสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการแยกสารทั้ง 3 ชนิดคือคอลัมน์ Inertsil® ODS-3; 4.6x 250 mm ,5 µm อัตราส่วนของเฟสเคลื่อนที่ของอะซิโตไนไตรล์ต่อน้ำ 40 : 60 ร้อยละโดยปริมาตร และตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 220 นาโนเมตร (nm)

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
เทคนิคโครมาโทกราฟี

เจ้าของผลงาน
ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ . (2558). การพัฒนาเทคนิคโครมาโทกราฟีเพื่อการวิเคราะห์สารต้านการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส หลายชนิดพร้อมกัน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.