งานวิจัย รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทาง เศรษฐกิจแนวตะวันออก- ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน


รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทาง เศรษฐกิจแนวตะวันออก- ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม สำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน บ้านท่าวัด ในการจัดการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นชุมชนนำร่องในการจัดการท่องเที่ยวรอบบริเวณ หนองหาร วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุก ขั้นตอน การวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2) ศึกษาสภาพทั่วไปและศักยภาพของชุมชนบ้านท่าวัด 3) พัฒนา ศักยภาพการท่องเที่ยว 4) สร้างและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว และ 5) สรุปผลการวิจัยและคืน พื้นที่การดำเนินการทั้งหมดให้แก่ชุมชน โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีชาวบ้าน การอบรม การศึกษาดูงาน การทดลองปฏิบัติ และประเมินผลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และบรรยายสรุป

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาเศรษฐศาสตร์
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว , หนองหาร

เจ้าของผลงาน
สมบูรณ์ ชาวชายโขง
ชัยยศ ณัฐอังกูร,วินิธา พาณิชย์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สมบูรณ์ ชาวชายโขง ,ชัยยศ ณัฐอังกูร เเละ วินิธา พาณิชย์ . (2552). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทาง เศรษฐกิจแนวตะวันออก- ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.