งานวิจัย การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนครแบบยั่งยืน


การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนครแบบยั่งยืน

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโคขุน จังหวัดสกลนคร แบบยั่งยืน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยทา การศึกษา ทดลองและเก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรป. กลาง โพนยางคา จำ กัด

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ความเครียดจากความร้อน, สมรรถภาพการผลิตโคขุนโพนยางคา , การเปลี่ยนแปลงเชิง สรีรวทิยาบางประการ, พฤติกรรมทางสวสัดิภาพสัตว์

เจ้าของผลงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี,ชุมพล ทรงวิชา,เจษฏา ศรีพันดอน,สุมนทิพย์ อัมภาผล ,พรรณนภา หาญมนตรี,ธราดล จิตจักร

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล ,เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี,ชุมพล ทรงวิชา,เจษฏา ศรีพันดอน,สุมนทิพย์ อัมภาผล ,พรรณนภา หาญมนตรี เเละ ธราดล จิตจักร . (2554). การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนครแบบยั่งยืน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.