งานวิจัย การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บา รุงวิทย์” สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1


การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บา รุงวิทย์” สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และ ความต้องการของครูในโรงเรียนเป้าหมาย เกี่ยวกับการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัด การเรียนรู้ที่เน้นการคิด 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การคิด 3) เปรียบเทียบความรู้ของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด ก่อนและหลังการพัฒนา 4) ประเมินความสามารถของครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด และ 5) ศึกษา ความพึงพอใจของครูต้อการใช้รูปแบบการพัฒนาครู กลุ่มเป้าหมายเป็นครูโรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” สังกัดสำนักงานพื้นที่ การศึกษาสกลนครเขต 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 14 คน ซึ่งการดำเนินการวิจัยมี 6 ขั้นตอน ได้แก่1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นศึกษาปัญหาและกำหนดวิธีการแก้ไข 3) ขั้นวางแผนปฏิบัติการแก่ปัญหา 4) ขั้นวางแผนติดตามและประเมินผล 5) ขั้นปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ และ 6) ขั้นประเมินผล

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
ครุศาสตร์
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
การคิด, การจัดการเรียนรู้

เจ้าของผลงาน
สำราญ กำจัดภัย
ประยูร บุญใช้

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สำราญ กำจัดภัย เเละ ประยูร บุญใช้ . (2553). การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บา รุงวิทย์” สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.