งานวิจัย การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้านนางัว จ.นครพนม สาหรับเยาวชน


การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้านนางัว จ.นครพนม สาหรับเยาวชน

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนโคกกุดเลาะ และขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนโคกกุดเลาะ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้าน นางัว หรือชื่อพื้นบ้านเรียกว่า ป่า โคกกุดเลาะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความหลากหลายและการ ใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนโคกกุดเลาะ พื้นที่ในการสำรวจคือ ป่าชุมชนโคกกุดเลาะ บ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนกันยายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2552 โดยทา การสำรวจเห็ด และพืชอีก 4 กลุ่ม คือ พืชสมุนไพร กล้วยไม้ วัชพืช และเฟิร์น แบ่งเนื้อ ที่เป็น 6 แปลง ขนาดแปลง 40x40 เมตร ผลการสำรวจพบ พืชสมุนไพร 25 วงศ์ 30 สกุล 32 ชนิด กล้วยไม้ 3 วงศ์ 10 สกุล 14 ชนิด เฟิร์น 6 วงศ์ 7 สกุล 9 ชนิด วัชพืช 25 วงศ์ 32 สกุล 33 ชนิด และเห็ด 16 วงศ์ 21 สกุล 43 ชนิด เป็นเห็ดที่รับประทานได้ 31 ชนิด และเห็ด ที่รับประทานไม่ได้ 12 ชนิด ชุมชนบ้านนางัวนาพืช และเห็ดจากป่าชุมชนโคกกุดเลาะ มาใช้ ประโยชน์ในหลายลักษณะทั้งรับประทานเป็นอาหาร ยารักษาโรค และประดับอาคารบ้านเรือน และการที่ป่าชุมชนโคกกุดเลาะยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่มาก เพราะคนในชุมชนมี ความชาญฉลาดในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้ในหลายลักษณะ ด้วยความเคารพใน ข้อตกลงของคนในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่า มีการแบ่งป่าเป็นสัดส่วน และมีการ อนุรักษ์น้า และผืนดินควบคู่ไปกับการปลูกไม้ทดแทนตามโครงการพระราชดำริ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและ เห็ดในป่าชุมชนโคกกุดเลาะ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องความหลากหลายและ การใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนโคกกุดเลาะ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
สื่อมัลติมีเดีย, ความหลากหลายของพืชและเห็ด, ป่าชุมชน

เจ้าของผลงาน
อมรา เขียวรักษา
สมจิตต์ รัตนอุดมโชค จิราภรณ์ สุมังคะ อนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อมรา เขียวรักษา เเละ สมจิตต์ รัตนอุดมโชค จิราภรณ์ สุมังคะ อนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์ . (2552). การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้านนางัว จ.นครพนม สาหรับเยาวชน. นครพนม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.