งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา หมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร


การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา หมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความเข้าใจปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมายึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อให้เกษตรกรค้นหาแนวทางหรือรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมและยั่งยืน วิธีดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัย เงื่อนไข ที่ส่งผล คือ อาชีพ อายุ ประสบการณ์ โลกทัศน์พื้นบ้าน กระบวนการเรียนรู้ สภาพเศรษฐกิจของชุมชน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรของชุมชนทั้ง 5 ตำบล เป็นการเน้นการอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรรูปแบบใหม่ๆ โดยสอดแทรกภูมิปัญญาชาวบ้านควบคู่กับการฟื้นฟูโลกทัศน์พื้นบ้านของเกษตรกร เกษตรกร ทั้ง 5 ตำบล ที่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ประมง รับจ้างทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ มีการผลิตพืช ผัก เลี้ยงสัตว์ที่มีความหลากหลายเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเกษตรกรก็ พออิ่ม พออุ่น พอออม สามารถอยู่ได้ในระดับหนึ่ง

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยว
สาขาสังคมวิทยา
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ศักยภาพกลุ่มเกษตรกร, เศรษฐกิจพอเพียง, หนองหาร

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร. ธวัชชัย ไพใหล
ผศ. นันตพร นิลจินดา นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ นายรัฐพล ฤทธิธรรม นายวิชาญ ฤทธิธรรม นายอำนาจ สุนาพรม นายกำชัย เนาว์ศรีสอน

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.ดร. ธวัชชัย ไพใหล เเละ ผศ. นันตพร นิลจินดา นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ นายรัฐพล ฤทธิธรรม นายวิชาญ ฤทธิธรรม นายอำนาจ สุนาพรม นายกำชัย เนาว์ศรีสอน . (2552). การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา หมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.