งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง


การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
แคนตาลูป, การแช่อิ่ม, การอบแห้ง

เจ้าของผลงาน
นางสาวทิพวรรณ ดีดวงพันธ์
นางสาวกมลมาตย์ รุ่งโรจน์
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม