งานวิจัย พลวัตการทอผ้ามุกไทยย้ออําเภอนาหว้าจังหวัดนครพนม


พลวัตการทอผ้ามุกไทยย้ออําเภอนาหว้าจังหวัดนครพนม

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
ภาษาไทย
สาขาการศึกษา
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
ผ้ามุกไทยย้อ, การสืบทอดผ้ามุก, สัญลักษณ์ในลายผ้ามุก

เจ้าของผลงาน
นางสาวอารียา ดีแสง
นางสาวศรัญญา ชาทิพฮด,นางสาวภาณุมาศ เทพสุรินทร
สถิติการเข้าชม