งานวิจัย การวิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม


การวิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
นางสาววิภาภรณ์ คำหงษา
นางสาววิชุดา ชาเหลา,นางสาวอนุสรา หมื่นรัตน์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม