งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคํานามสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคํานามสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
ภาษาไทย
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เจ้าของผลงาน
นายพงษ์สิทธิ์ คำสวัสดิ์
นางสาวขจีนุช ดาโอภา,นางสาวธิดารัตน จันทร์อ่อน