งานวิจัย เรื่องสั้นรางวัลดีของเด่นคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปี2555-2558การวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์และแนวคิด


เรื่องสั้นรางวัลดีของเด่นคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปี2555-2558การวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์และแนวคิด

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
ภาษาไทย
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
นางสาวอุบล เหมือนสิงห์
นางสาวจิตนา คำมุงคุณ,นางสาวพิชญ์นี กิ่งแก้ว