งานวิจัย หลวงปู่มั่นภูริทัตโต:อัตลักษณ์ทางพุทธธรรมของชาวสกลนคร


หลวงปู่มั่นภูริทัตโต:อัตลักษณ์ทางพุทธธรรมของชาวสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
สาขาการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อัตลักษณ์, พุทธธรรม, อัตลักษณ์ทางพุทธธรรม

เจ้าของผลงาน
นางสาวอนัญพร แสงสิริวิชโย
นางสาวเมชยา สัญญาใย,นางสาวจิราภรณ์ บุญสุนีย์