งานวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยายสําหรับเยาวชนปีพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๖


การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยายสําหรับเยาวชนปีพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๖

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
นวนิยายสำหรับเยาวชน, องค์ประกอบ, คุณธรรมจริยธรรม, รางวัลแว่นแก้ว

เจ้าของผลงาน
นางสาวเปรมฤดี ม่อมพะเนาว์
นางสาวศุภารัตน์ นนท์สระเกษ,นางสาวธนาพร ศรีหานาม