งานวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเรื่องโปรแกรมMicrosoftWord2010ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5


การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเรื่องโปรแกรมMicrosoftWord2010ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
นายทสวัตร กาโยดม
-