งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา


การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
นางสาวกุลประภา บุญเกิด
-
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม