งานวิจัย สภาพทั่วไปในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินในจังหวัดสกลนคร


สภาพทั่วไปในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินในจังหวัดสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
การเลี้ยง,ปลานิล,บ่อดิน

เจ้าของผลงาน
นายอรรถพิชญ์ เส้นเถาว์
-
สถิติการเข้าชม