งานวิจัย ผลการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในอาหารไก่กระทง


ผลการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในอาหารไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
ฟ้าทะลายโจร, ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
นางสาวนนัทนา มะโนสิม
-
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม