งานวิจัย การทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัดจังหวัดสกลนคร


การทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัดจังหวัดสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เศรษฐกิจพอเพียง
บัญชีครัวเรือน, เศรษฐกิจพอเพียง, สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด

เจ้าของผลงาน
นางสาวขนิษฐา พลชารี
-