งานวิจัย ผลการใช้ใบเถามันเทศบดแห้งเสริมอาหารในไก่กระทง


ผลการใช้ใบเถามันเทศบดแห้งเสริมอาหารในไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ใบ,เถา,มันเทศ,ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
นายโกเมนทร์ วังคะฮาต
-
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม