งานวิจัย การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาในสูตรอาหารผสมน้ำเสียจากการเลี้ยงปลา


การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาในสูตรอาหารผสมน้ำเสียจากการเลี้ยงปลา

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
การเพาะเลี้ยง , สาหร่ายสไปรูลินา , น้ำเสียจากการเลี้ยงปลา

เจ้าของผลงาน
นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก
-