งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดจังหวัดสกลนคร


ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดจังหวัดสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
โคนม, ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ, สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด

เจ้าของผลงาน
นายวรุฒ พลเศษ
นางสาวคณิตา พรหมสุพรรณ