งานวิจัย ช่องทางการจําหน่ายแคนตาลูปของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร


ช่องทางการจําหน่ายแคนตาลูปของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
ช่องทางการจําหน่าย, แคนตาลูป

เจ้าของผลงาน
นางสาววิชุดา ไชยตะมาตร
-