งานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบอาหารจากขยะอินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน


การศึกษาเปรียบเทียบอาหารจากขยะอินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
ขยะอินทรีย์, การเพาะเลี้ยง, ไส้เดือนดิน

เจ้าของผลงาน
นางสาวพรพิมล เชื้อพนม
-