งานวิจัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกรดอะมิโนร่วมกับปุ๋ยคอกชนดิต่างๆต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศสีดา


การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกรดอะมิโนร่วมกับปุ๋ยคอกชนดิต่างๆต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศสีดา

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
มะเขือเทศ
กรดอะมิโน ปุ๋ยคอก การเจริญเติบโต ผลผลิต มะเขือเทศสีดา

เจ้าของผลงาน
นายพงศกร นามวงค์เนาว์
-