งานวิจัย เครื่องผลิตน้ำมันดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีส


เครื่องผลิตน้ำมันดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีส

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
พลังงานทดแทน
น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ, ไพโรไลซีส

เจ้าของผลงาน
นายอานัติ ดีนัก
นายนัทธี ศรีนารัตน์,นายสุวนัย พลเชียงขวาง