งานวิจัย กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนผลิตภัณฑ์แกงหน่อไม้บรรจุกระป๋องโดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแนวนอนแบบนิ่ง


กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนผลิตภัณฑ์แกงหน่อไม้บรรจุกระป๋องโดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแนวนอนแบบนิ่ง

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
อาหารเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า คำสำคัญ : แกงหน่อไม้ / ไอน้ำ / ความร้อน / การแทรกผ

เจ้าของผลงาน
นางสาววราลักษณ์ แสงอินทร์
นางสาวนนลยา ยาปัญ