งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักแช่อิ่มอบแห้ง


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักแช่อิ่มอบแห้ง

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
ฟัก, การทำแห้งด้วยวิธีออสโมซิส, อบแห้ง

เจ้าของผลงาน
นางสาวนิดาวรรณ ภู่พลับ
นางสาวประภาพันธ์ ทิพวัง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม