งานวิจัย การทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยในห้องปฏิบัติการและความถี่ในการฉีดพ่นไส้เดือนฝอยSterinernemacarpocapsaeเพื่อควบคุมแมลงศัตรูในผักกาดขาวปลี


การทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยในห้องปฏิบัติการและความถี่ในการฉีดพ่นไส้เดือนฝอยSterinernemacarpocapsaeเพื่อควบคุมแมลงศัตรูในผักกาดขาวปลี

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
พืชศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
ไส้เดือนฝอย,S. carpocapsae, ประสิทธิภาพ, ผักกาดขาวปลี, ความถี่ฉีดพ่น การควบคุม,แมลงศัตรู

เจ้าของผลงาน
นางสาวสุภาพร เข็มเพ็ชร
-