งานวิจัย กลยุทธการจัดการธุรกิจโคแม่พันธุ์โคขุนโพนยางคํา


กลยุทธการจัดการธุรกิจโคแม่พันธุ์โคขุนโพนยางคํา

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โคขุน
กลยุทธ์, โคแม่พันธุ์

เจ้าของผลงาน
นายวัชระ แสนสามารถ
-
สถิติการเข้าชม