งานวิจัย ส่วนเหลื่อมและวิถีการตลาดปลานิลในกะชังจังหวัดสกลนคร


ส่วนเหลื่อมและวิถีการตลาดปลานิลในกะชังจังหวัดสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
tilapia, raised in cage, margins, marketing channels

เจ้าของผลงาน
นายณัลทวัฒน์ สิกขาบท
-