งานวิจัย การศึกษาพัฒนาการการเจริญเติบโตของปลากัด


การศึกษาพัฒนาการการเจริญเติบโตของปลากัด

ศึกษาพัฒนาการการเจริญเติบโตของปลากัดฮาล์ฟมูน ตั้งแต่หลังจากการปฏิสนธิจนมีระบบทางเดินอาหารสมบรูณ์ โดยใช้วิธีการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ ในการใช้พ่อพันธุ์อายุ 5 เดือน แม่พันธุ์อายุ 5 เดือน ปล่อยลงในกะละมังใน อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1 ตัว ผลปรากฏว่าแม่พันธุ์วางไข่ที่ 11 ชั่วโมง 52 นาที ลักษณะของไข่ปลากัดฮาล์ฟมูน เป็นลักษณะกลมเล็กสีขาวใส เป็นลักษณะไข่แบบลอย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.551 mm. ฟักออกเป็นตัวที่ 52 ชั่วโมง ไข่แดงเริ่มยุบที่ 52 ชั่วโมง มีปริมาตรเฉลี่ย 55,552 µm3 ไข่แดงจะยุบหมดที่ 155 ชั่วโมง ไข่แดงยุบหมด ปากของปลากัดฮาล์ฟมูนเริ่มเปิดที่ 110 ชั่วโมง มีขนาดของปากที่ 69 µm ระบบทางเดินอาหารจะสมบรูณ์ที่ 155 ชั่วโมง ปลากัดสามารีเริ่มกินอาหารที่ 155 ชั่วโมง ขนาดของปากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 135 µm รวมเวลาในการศึกษา คัพภวิทยาทั้งหมดเป็นเวลา 5 วัน 15 ชั่วโมง มีอุณหภูมิที่ 19-57 องศาเซลเซียส (ฤดูหนาว) เพราะฉะนั้น ควรให้ อาหารกับลูกปลากัดฮาล์ฟมูนตั้งแต่ชั่วโมงที่ 155 เป็นเวลา 6 วัน 15 ชั่วโมง การศึกษาคัพภวิทยาและพัฒนาการ การเจริญเติบโตของปลากัดในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงเวลาการกินอาหารของปลากัดและทราบเวลาที่ระบบทางเดิน อาหารสมบรูณ์

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
พัฒนาการการเจริญเติบโต ปลากัดฮาล์ฟมูน ลูกปลาวัยอ่อน

เจ้าของผลงาน
นางสาวศิริกานดา พิมพ์ศรี
นางสาววิชุดา ไพทยาภรณ์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางสาวศิริกานดา พิมพ์ศรี เเละ นางสาววิชุดา ไพทยาภรณ์ . (2560). การศึกษาพัฒนาการการเจริญเติบโตของปลากัด. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม